Regulamin serwisu

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu Pracawrownowadze.pl
 2. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej Pracawrownowadze.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
 4. Poprzez fakt korzystania z serwisu Pracawrownowadze.pl Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich.

 

§2 DEFINICJE

 

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 • REGULAMIN: niniejszy dokument, określający zasady działania Serwisu, w tym zasady świadczenia przez Serwis usług drogą elektroniczną;
 • WŁAŚCICIEL: Właścicielem Serwisu www.pracawrownowadze.pl jest firma Praca w równowadze Aneta Choroszy z siedzibą w Warszawie, przy ul.  Kulczyńskiego 22/21, 02-777, posiadająca Nip o numerze 1181743359
 • PRACA W RÓWNOWADZE: działalność, której założenia dostępne w domenie internetowej www.pracawrownowadze.pl, służącej w szczególności prezentacji działań prowadzonych w ramach działalności
 • UŻYTKOWNIK: osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej i zaakceptowała niniejszy Regulamin
 • ADMINISTRATOR: organizator Serwisu lub osoba przez niego upoważniona do pełnego lub ograniczonego zarządzania Serwisem
 • KONTO: w pełni aktywowane, prowadzone dla Użytkownika przez Pracawrownowadze.pl pod unikalną nazwą (login)
 • ZESTAW: wykonany przez Użytkownika z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu kolaż graficzny złożony z dostępnych w Serwisie zdjęć ubrań i dodatków i innych akcesoriów

 

 

§3 OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU PRACAWRÓWNOWADZE.PL

 

 1. Operatorem strony internetowej www.pracawrowowadze.pl jest właściciel.
 2. Serwis pracawrownowadze.pl nie prowadzi sprzedaży, nie jest stroną transakcji, a jedynie informuje o działaniach prowadzonych w ramach projektu „Praca w równowadze”
 3. Użytkownik może korzystać z serwisu pracawrownowadze.pl za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową.
 4. Serwis pracawrownowadze.pl umożliwia Użytkownikowi:
  1. uzyskiwanie informacji o działaniach w ramach „Praca w równowadze”, nowościach produktowych właściciela,
  2. Uzyskiwanie informacji o konkursach prowadzonych przez właściciela
  3. Kontakt z prowadzącymi projekt
  4. Komentowanie treści umieszczonych w serwisie

 

§4 WYPOWIEDZI UŻYTKOWNIKÓW

 

 1. W ramach PRACAWROWNOWADZE.PL Użytkownikom udostępniony jest system wypowiedzi w formie opisowej. Wypowiedzią Użytkownika jest jakikolwiek fragment informacji zamieszczony przez Użytkownika w serwisie PRACAWROWNOWADZE.PL,  w szczególności opinie na temat publikacji i form działania prowadzonych w ramach projektu PACA w RÓWNOWADZE
 2. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi opiniami Użytkowników, serwis PRACAWROWNOWADZE.PL  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść
 3. Wypowiedzi powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać:
  • wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami, adresów stron internetowych
  • treści o charakterze reklamowym
  • danych kontaktowych Użytkowników lub innych osób, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail,
  • treści podważających własną wiarygodność jak i innych Użytkowników, które w szczególności mają na celu wystawianie pozytywnych opinii własnemu przedsiębiorstwu i negatywnych przedsiębiorstwom konkurencyjnym. Użytkownik dodatkowo powinien powstrzymywać się od wchodzenia w porozumienia z innymi Użytkownikami w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność własną i innych podmiotów
 1. Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi zamieszczone przez niego w serwisie PRACAWROWNOWADZE.PL
 2. Serwis PRACAWROWNOWADZE.PL nie redaguje wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników. PRACAWROWNOWADZE.PL  usuwa lub edytuje wypowiedź, jeżeli taki nakaz wynika z orzeczenia sądu. PRACAWROWNOWADZE.PL zastrzega sobie prawo do usunięcia bądź edycji wypowiedzi, w szczególności, gdy:
  • naruszają zasady określone w Regulaminie
  • naruszają obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje,
  • naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej
  • świadomie wprowadzają w błąd
  • treść wypowiedzi zawiera znaki, które powodują, że wypowiedź lub lista wypowiedzi staje się nieczyteln
 3. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez serwis PRACAWROWNOWADZE.PL  wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w serwisie PRACAWROWNOWADZE.PL , a w szczególności jego wypowiedzi na temat prowadzonych działań w ramach projektu „Praca w równowadze”

 

§5 ZASADY DOTYCZĄCE PRZERW TECHNICZNYCH W DZIAŁANIU SERWISU

 

 1. Serwis PRACAWROWNOWADZE.PL dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie PRACAWROWNOWADZE.PL  Mimo to czasami mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku PRACAWROWNOWADZE.PL stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych
 2. Aby rozwijać serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Serwis PRACAWROWNOWADZE.PL  dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu w miarę możliwości planuje je na godziny nocne
 3. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcji serwisu związanych z porównywaniem ofert sklepowych
 4. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowanie PRACAWROWNOWADZE.PL inny niż wskazany w powyższym regulaminie

 

 § 6 PRAWA AUTORSKIE

 1. Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowanie, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody właściciela, chyba że regulamin stanowi inaczej.
 2. Ściąganie i kopiowanie treści znajdujących się na stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku, chyba że w danym przypadku określono inaczej. Ustawianie hiperlinków na stronie, w szczególności deep links, inline-links lub linków w technologii Frame, jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą właściciela.
 3. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

 

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy będą informowani poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
 2. Użytkownik ma prawo odmowy akceptacji nowej wersji Regulaminu. Oświadczenie Użytkownika w tym zakresie może zostać złożone w formie e-maila przesłanego Administratorowi w ciągu 7 dni od daty zmiany Regulaminu. Nie złożenie przez Użytkownika oświadczenia o odmowie akceptacji nowej wersji Regulaminu w wymaganym terminie traktuje się jako jej zaakceptowanie
 3. Odmowa akceptacji nowej wersji Regulaminu skutkuje wygaśnięciem zawartej
  z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług elektronicznych
 4. Organizatorowi przysługuje uprawnienie do dokonania cesji przysługujących mu na mocy. Regulaminu praw i obowiązków na rzecz nabywcy praw do Serwisu.