Regulamin konkursu

“Odmień swoje życie zawodowe”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Odmień swoje życie zawodowe”, zwanego dalej „Konkursem”, jest firma Praca w równowadze Aneta Choroszy z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kulczyńskiego 22/21, 02-777 Warszawa, NIP 1181743359
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony internetowej www.pracawrownowadze.pl oraz mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 03.07.2017 do 16.07.2017 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.pracawrownowadze.pl.
 3. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
 4. Celem Konkursu jest promocja usług świadczonych przez działalność Praca w równowadze
 5. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 6. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej https://www.pracawrownowadze.pl/index.php/regulamin-konkursu/

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie rodziny Organizatora.
 3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 5. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 6. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby zgłosić się do udziału w Konkursie „Odmień swoje życie zawodowe”, należy:
  • Wykonać zadanie konkursowe, które brzmi:
   Napisz nam dlaczego to właśnie Ty miałabyś / miałbyś otrzymać od nas darmowy Pakiet 4 spotkań o wartości 600 zł. Opisz, którym konceptem z 4 (Szukam pracy, zmieniam kierunek, Awansuję, wypalam się) jesteś zainteresowany i dlaczego.”
  • Zaakceptować “Regulamin konkursu”
  • Zaakceptować oświadczenie o treści: “Oświadczam, że  jestem autorem nadesłanego zadania konkursowego oraz wyrażam zgodę na jego publikację przez Praca w Równowadze”
  • Zaakceptować zgodę na na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  • Przesłać zgłoszenie za pomocą formularza dostępnego na stronie www.pracawrownowadze.pl/index.php/formularz-konkursowy/ 
 2. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszą  nadesłaną wiadomość.

 

§ 4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. Jury w skład którego wchodzi właściciel firmy Praca w Równowadze,  wyłoni jednego laureata konkursu na podstawie wybranej przez siebie najciekawszej odpowiedzi,
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 20.07.2017 roku na stronie internetowej www.pracawrownowadze.pl, a do zwycięzcy zostanie wysłana wiadomość z informacją o nagrodzie.

 

§ 5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Nagrodą w konkursie będą 4 konsultacje indywidualne 60 minutowe, przeprowadzone za pomocą Skype’a. Konsultacje te będą przeprowadzone w oparciu o jeden z dostępnych w ofercie “Praca w równowadze” konceptów tj. “Szukam pracy”, “Zmieniam kierunek”, “Awansuję”, “Wypalam się”. Koncept wybierze zwycięzca konkursu.
 2. Czas realizacji nagrody wynosi 3 miesiące od ogłoszenia zwycięzcy (czyli do 20.10.2017)
 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagrody na jej równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę. Nie istnieje też możliwość przeniesienia nagrody na osobę trzecią.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 6. Aby zrealizować Nagrodę, zwycięzca konkursu powinien zgłosić się do organizatora w celu umówienia terminów konsultacji indywidualnych.

 

§ 6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niezrealizowaniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę innych danych uniemożliwiającą realizację nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.pracawrownowadze.pl
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).